Hướng dẫn cài đặt in đến máy photo

 

Click chọn nút “Start” – “Devices and Printers”

Chọn nút “Add Printer”

 

 

Chọn “Add a local Printer”

Chọn “Create a new port” – chọn  tiếp “Stanard TCP/IP Port”

 

Nhập địa chỉ IP máy photo như hình, bỏ chọn như hình vẽ.

Nhấn 3 lần nút “Next” và “Finish”.